DORADZTWO ROLNICZE

Doradztwo rolnicze

Nazywam się Piotr Szulc. Jestem autorem wzoru użytkowego nr 64450 pt. "Wazon Wegetacyjny". Zapraszam do zapoznania się z ich budową i możliwościami ich wykorzystania w badaniach naukowych,
oraz w uprawie roślin.

Szanowni Państwo!

            Doceniam ogromny wkład ciężkiej pracy wykonanej przez Państwa w celu uzyskania wysokiej jakości produktów ekologicznych. Prowadzenie w gospodarstwie produkcji ekologicznej wymaga dużej staranności i wiedzy oraz przestrzegania rygorystycznych norm i przepisów określonych w ustawodawstwie unijnym [Rozporządzenie Rady nr 834/2007; Rozporządzenie Rady  nr 967/2008; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1254/2008; Rozporządzenie Komisji (UE) nr 271/2010] oraz polskim -  Ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 09 nr 116, poz. 975) i rozporządzeniach wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
            Przepisy prawne dotyczące prowadzenia produkcji ekologicznej w gospodarstwie rolnym są często nowelizowane, a na rolniku spoczywa obowiązek prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z aktualnie  obowiązującymi zasadami. Każde gospodarstwo prowadzące produkcję ekologiczną lub będące w trakcie konwersji z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną jest przynajmniej raz w roku kontrolowane przez jednostkę certyfikującą lub IJHARS. Wspomniane jednostki sprawdzają, czy w gospodarstwie są przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz czy jest prawidłowo prowadzona dokumentacja dotycząca produkcji rolnej, np. wykazy zakupu i stosowania środków produkcji w gospodarstwie (nawozy, środki ochrony roślin, środki do dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich i inne) dopuszczonych do użycia w rolnictwie ekologicznym.
            Proponuję Państwu swoją pomoc w prowadzeniu produkcji ekologicznej i dokumentacji oraz właściwym przygotowaniu gospodarstwa do kontroli przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą lub IJHARS.
            Posiadam fachową wiedzę z zakresu ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej, potwierdzoną zdanym egzaminem państwowym na inspektora rolnictwa ekologicznego. Jestem wpisany do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego w zakresie specjalizacji ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt (załącznik I, poz. 16). Rejestr ten jest prowadzony przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 
            Ukończyłem również szkolenie z zakresu „Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym” zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a po zdaniu egzaminu zostałem umieszczony w bazie doradców rolniczych prowadzonej przez CDR w Brwinowie (załącznik II)

Z poważaniem;

Dr inż. Piotr Mirosław Szulc

 

rejestr2010


Kontakt:
dr inż. Piotr Mirosław Szulc

tel. kom.
606175214

biuro@wegetacja.pl

Adres korespondencyjny:

 

Szulc Piotr
Skrytka pocztowa 75
85-959 Bydgoszcz 2

inspektor

inspektor

dyplom_szkolenie
 

Created by best4u.pl & PD